Obchodní podmínky společnosti Your business way, s.r.o. 

 

 1. Základní ustanovení

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy, kterou mezi sebou uzavírají společnost Your business way, s.r.o., IČO: 073 50 171, se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „Pořadatel“) a fyzická nebo právnická osoba, která si prostřednictvím vyplnění registračního formuláře umístěného na webových stránkách www.navlneuspechu.cz objednala vstup na vybranou konferenci pořádanou pořadatelem (dále jen „smlouva“).

 

 1. Uzavření Smlouvy
  2.1. Cena vstupenek na konference pořádané pořadatelem, která je uvedena na webových stránkách navlneuspechu.cz je platná vždy k okamžiku jejich zobrazení a může se v průběhu času měnit. Uvedení ceny vstupenek na konference pořádané pořadatelem a umístěné na webových stránkách www.navlneuspechu.cz není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 občanského zákoníku.
  2.2. Jestliže bude mít objednatel o účast vybrané konferenci zájem, vyplní na webových stránkách navlneuspechu.cz registrační formulář u vybrané konference a vybere způsob platby. Před odesláním registračního formuláře objednatel rovněž musí vyjádřit souhlas s těmito obchodními podmínkami, bez tohoto souhlasu nelze v objednávce dále pokračovat. Kliknutím na tlačítko „Objednat“ je ze strany objednatele učiněn pořadateli návrh na uzavření smlouvy dle ustanovení § 1731 občanského zákoníku (dále jen „objednávka“). Objednávka obsahuje vedle uvedeného rovněž cenu za vstup na konferenci, která je konečnou cenou včetně DPH a všech dalších daní a poplatků.
  2.3. Cenu za vstup na vybranou konferenci může objednatel uhradit pouze bezhotovostně, a to prostřednictvím [*].
  2.4. Cena za vstup na vybranou konferenci musí být objednatelem uhrazena do 3 pracovních dní ode dne dokončení objednávky. Okamžikem uhrazení ceny za vstup se v případě bezhotovostního převodu platby na účet pořadatele rozumí okamžik připsání celé platby na účet pořadatele, případně okamžik připsání příslušné částky na účet zprostředkovatele platby, jestliže je pořadatel tento způsob platby umožňuje.
  2.5. V případě, že cena za vstup na vybranou konferenci nebude ze strany objednatele uhrazena do 3 pracovních dní ode dne dokončení objednávky, objednávka se ruší.
  2.6. Smlouva je uzavřena zaplacením ceny vstupu na vybranou konferenci, a to okamžikem uvedeným v čl. 2. odst. 2.4. obchodních podmínek.
  2.7. Po přijetí platby zašle pořadatel objednateli na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce potvrzení o úhradě ceny vstupu na vybranou konferenci, a rovněž i vstupenku opravňující objednatele, resp. je-li objednatelem právnická osoba, osobu určené právnickou osobou v registračním formuláři, ke vstupu na vybranou konferenci.

 

 1. Předmět Smlouvy
  3.1. Předmětem této Smlouvy je poskytnutí služby objednateli pořadatelem, která spočívá zejména v umožnění účasti objednatele nebo, je-li objednatelem právnická osoba, osoby určené právnickou osobou v registračním formuláři (dále jen „účastník“) na vybranou konferenci pořádanou pořadatelem, a to v termínu zvoleném v registračním formuláři a za podmínek specifikovaných těmito obchodními podmínkami a smlouvou.

 

 1. Účast na konferenci
  4.1. Účast na konferenci je možná po objednání vstupu na vybranou konferenci prostřednictvím registračního formuláře a zaplacení ceny vstupu. Po zaplacení ceny vstupu na vybranou konferenci bude pořadatelem objednateli zaslána vstupenka na tuto konferenci. Na základě této vstupenky a po prokázání totožnosti účastníka uvedeného na vstupence bude účastníku pořadatelem umožněn vstup na vybranou konferenci. Pořadatel si vyhrazuje oprávnění tyto údaje kontrolovat i v průběhu konference
  4.2. Vstupenka obsahuje jméno a příjmení účastníka a není převoditelná na jinou osobu. V dále specifikovaných případech lze změnit osobu účastníka na konferenci. Tuto změnu provede pořadatel na písemnou žádost objednatele.
  4.3. Účastník je povinen mít po dobu účasti na konferenci vstupenku u sebe a na vyzvání osoby pověřené pořadatelem tuto vstupenku předložit.
  4.4. Osoba, která se není schopna prokázat platnou vstupenkou, může být pořadatelem nebo jím pověřenou osobou na konferenci nevpuštěna nebo z konference vykázána. Neoprávněný účastník v takovém případě nemá nárok na vrácení zaplacené ceny vstupenky.
  4.5. Účastník je povinen při účasti na konferenci dodržovat pokyny pořadatele, a rovněž i jiné závazné pokyny, např. provozní řád zařízení, ve kterém se konference koná.
  4.6. S ohledem na charakter a cenu konference se objednatel, resp. účastník považuje za profesionála a nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a tedy se neuplatní ustanovení na ochranu spotřebitele dle občanského zákoníku.
  4.7. Objednatel, resp. účastník bere na vědomí, že veškeré podklady a materiály poskytnuté účastníku v rámci konání vybrané konference, a které lze považovat za autorského díla ve smyslu Autorského zákona, jsou autorskoprávně chráněny, a tedy žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu pořadatele jakýmkoliv způsobem účastníkem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.

 

 1. Vadné plnění, reklamace, storna
  5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
  5.2.Vadou plnění pořadatele však není změna vystupujících, změna programu vybrané konference, změna místa konání konference po uzavření smlouvy. Pořadatel smí takovou změnu učinit především při zásahu vyšší moci nebo z důvodů, které nemůže pořadatel ovlivnit. V případě uvedených změn se pořadatel zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele prostřednictvím elektronické pošty (na adresu, kterou objednatel uvedl v registračním formuláři). V takovém případě pořadatel umožní objednatelům odstoupit od smlouvy bez smluvní pokuty uvedené v čl. 6. odst. 6.5. a 6.6. obchodních podmínek.

 

 1. Odstoupení od Smlouvy
  6.1. Pořadatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud není možné vybranou konferenci uskutečnit z důvodů, které nezávisí na vůli pořadatele.
  6.2. Pořadatel si vyhrazuje právo vybranou konferenci zrušit z organizačních, provozních důvodů či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení objednatelé budou v takovém případě neprodleně informováni pořadatelem elektronickou poštou. Pořadatel v takovém případě nabídne objednatelům jiný termín konference, nebo může objednatel požádat o vrácení ceny za vstup na konferenci formou dobropisu.
  6.3. Je-li s odstoupením od smlouvy spojena povinnost vrátit objednateli peněžní prostředky, vrátí je pořadatel stejným způsobem, jakým mu byly poskytnuty.
  6.4. Objednatel je oprávněn závazek ze smlouvy jednostranně zrušit, a to nejpozději 10 pracovních dnů před datem konání konference zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou jako odesílatel v potvrzení registrace. Po zrušení smlouvy ze strany objednatele dle tohoto odstavce pořadatel nabídne objednateli možnost vyslat za sebe náhradníka, nebo může objednatel požádat o vrácení ceny za vstup na konferenci formou dobropisu.
  6.5. Jestliže objednatel zruší závazek ze smlouvy 10 a více pracovních dnů před datem konání konference vrátí pořadatel objednateli 50 % ceny za vstup na konferenci, přičemž zbylá část ceny za vstup (tj. 50 % ceny za vstup na konferenci) bude pořadatelem započtena na smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje zaplatit pořadateli, jestliže zruší svůj závazek ze smlouvy 10 a více pracovních dnů před datem konání konference. To vše případě, že objednatel nevyužije vyslání náhradníka dle předchozího odst. 5.3. obchodních podmínek.
  6.6. Objednatel již není oprávněn zrušit smlouvu v posledních 9 pracovních dnech předcházejících datu konání konference. V případě, že se objednatel, nebo, je-li objednatelem právnická osoba, osoba určená právnickou osobou v registračním formuláři ke vstupu na konferenci, nebude účastnit konference, a současně objednatel nezruší svůj závazek ze smlouvy v souladu s čl. 6. odst. 6.5. obchodních podmínek, souhlasí objednatel výslovně s tím, že cena za vstup propadá ve prospěch pořadatele, a to jakožto účelně vynaložené náklady pořadatele na pořádání konference, a tedy pořadatel není povinen cenu za vstup vrátit objednateli a objednatel není oprávněn takové vrácení ceny za vstup po pořadateli požadovat.

 

 1. Ochrana a zpracování osobních údajů
  7.1. Veškeré zpracování osobních údajů a nakládání s osobními údaji objednatelů, resp. osob uvedených objednateli v registračním formuláři, se řídí Zásadami ochrany osobních údajů pořadatele, které jsou dostupné na webových stránkách [*].
  7.2. Správcem osobních údajů, které objednatel uvede v registračním formuláři je pořadatel. Objednatel tímto souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn předat osobní údaje, které objednatel uvede v registračním formuláři, svým obchodním partnerům.
  7.3. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  8.1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.
  8.2. Právní vztahy vzniklé ze smlouvy mezi pořadatelem a objednatelem se řídí českým právem.
  8.3. Smlouvy uzavřené v souladu s těmito obchodními podmínkami lze měnit jen písemně, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsanými oběma smluvními stranami.
  8.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
  8.5. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 9. 8. 2019.