Ochrana osobních údajů ve společnosti Your business way, s.r.o.

 

Společnost Your business way, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 107704, identifikační číslo 073 50 171, sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „společnost Your business way, s.r.o.“) věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. Tento dokument má za cíl vás informovat o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem a z jakého důvodu k tomuto zpracování dochází, komu je můžeme předávat a v neposlední řadě jaké máte v souvislosti s tímto zpracování práva.

 

V rámci své činnosti společnost Your business way, s.r.o., zpracovává osobní údaje vícero kategorií subjektů údajů, mezi něž patří dodavatelé a odběratelé zboží a služeb, účastníci konferencí pořádaných společností Your business way, s.r.o. Tento dokument ze své povahy poskytuje základní obecný přehled o zpracování osobních údajů ve společnosti Your business way, s.r.o. S dotazy týkajícími se ochrany osobních údajů se také můžete na společnost Your business way, s.r.o., prostřednictvím emailu zaslaného na adresu [•].

 

A. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

 

Společnost Your business way, s.r.o., důsledně dbá na to, aby zpracovávala osobní údaje pouze v rozsahu nutném vzhledem k účelu jejich zpracování, a jakékoli zpracování se snaží minimalizovat. Společnost Your business way, s.r.o., téměř vždy zpracovává vaše identifikační údaje, přičemž těmito jsou zejména vaše jméno a příjmení a dále kontaktní údaje, kterými se rozumí zejména adresa, telefonní číslo, emailová adresa. Další osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu zohledňujícím konkrétní účel zpracování, o čemž jste byli informování v souvislosti se získáním vašich osobních údajů. Pokud chcete informace o rozsahu zpracování jakkoli doplnit, kdykoli se můžete na společnost Your business way, s.r.o. obrátit, a to prostřednictvím emailu zaslaného na adresu [•].

 

B. Na základ jakých důvodů jsou osobní údaje zpracovávány?

 

Společnost Your business way, s.r.o., zpracovává vaše osobní údaje jen tehdy, je-li k tomu dán některý z právních důvodů. Ke zpracování může docházet buď:

a) bez vašeho souhlasu nejčastěji na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu společnosti Your business way, s.r.o., nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo

b) na základě vašeho souhlasu, pokud byl tento souhlas dán.

 

 

B.1. Zpracování na základě plnění smlouvy

 

V případě, že je mezi společností Your business way, s.r.o. a vámi, uzavřena smlouva, nebo v souvislosti s procesem jejího uzavření, je nezbytné, aby společnost Your business way, s.r.o., zpracovávala vaše osobní údaje tak, aby společnost Your business way, s.r.o., mohla plnit své práva a povinnosti z této smlouvy. Z tohoto důvodu nepotřebuje společnost Your business way, s.r.o., k takovému zpracování váš souhlas. Takovou smlouvou může být například smlouva o umožnění účasti na konferenci, nebo smlouvy uzavírané s odběrateli či dodavateli zboží a služeb.

 

Úkolem společnosti Your business way, s.r.o., je dbát na to, aby na základě tohoto důvodu byly zpracovávány pouze osobní údaje, které jsou vzhledem k uzavřené smlouvě nezbytné, jakož i hlídat to, aby tyto osobní údaje byly vymazávány, jakmile nejsou nadále potřeba.

 

 

B.2. Zpracování na základě plnění právních povinností

 

Zpracování vašich osobních údajů může být společnosti Your business way, s.r.o., uloženo na základě právních předpisů. V těchto předpisech může být společnosti Your business way, s.r.o., stanovena přímo povinnost některé osobní údaje po určitou dobu uchovávat/zpracovávat, případně zpracování vašich osobních údajů může být nezbytné s ohledem na splnění povinností společnosti Your business way, s.r.o., dle jednotlivých právních předpisů, které upravují její činnost. Vzhledem k této skutečnosti ani k tomuto zpracování není potřeba vašeho souhlasu.

 

I v tomto případě společnost Your business way, s.r.o., dbá na to, aby osobní údaje byly zpracovávány v minimálním rozsahu po minimální možnou dobu.

 

 

B.3. Zpracování na základě oprávněného zájmu

 

Společnost Your business way, s.r.o., může vaše osobní údaje zpracovávat i tehdy, je-li toto zpracování v jejím oprávněném zájmu a toto zpracování je přiměřené vzhledem k vašim základním právům a svobodám, resp. tento oprávněný zájem má přednost před vašimi základními právy a svobodami. Ani v tomto případě nevyžaduje právní úprava ke zpracování osobních údajů váš souhlas.

 

Příkladem takového zpracování může být například zpracování vašich osobních údajů poté, co společnost Your business way, s.r.o., kontaktujete a dané zpracování nelze podřadit pod zpracování na základě plnění smlouvy. Za určitých okolností je společnost Your business way, s.r.o., se na vás obracet i s marketingovými a reklamními sděleními, a to i přes to, že jste k tomu nedali souhlas.

 

Pokud máte pocit, že k jakémukoli zpracování na základě oprávněného zájmu společnosti Your business way, s.r.o., dochází neoprávněně, máte právo proti tomuto zpracování podat námitku, přičemž je povinností společnosti Your business way, s.r.o., prokázat, že tomu tak není. Pokud to společnost Your business way, s.r.o., neprokáže, je povinna s takovým zpracováním přestat.

 

 

B.4. Zpracování na základě souhlasu

 

Pokud jste společnosti Your business way, s.r.o., poskytli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, dochází ke zpracování i z tohoto důvodu. Veškeré souhlasy, které společnost Your business way, s.r.o., získává, jsou zcela dobrovolné a vy nejste povinni jej poskytnout. Jeho neudělení nesmí být a není spojeno s pro vás jakkoli nepříznivými důsledky. Již udělený souhlas navíc můžete kdykoli bez jakýchkoli sankcí kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před tímto odvolání.

 

Na základě vašeho souhlasu jsou osobní zprávy nejčastěji zpracovávány pro marketingové a reklamní účely, spočívající například v zasílání různých reklamních sdělení.

 

 

B.5. Další důvody zpracování

 

V konkrétních případech mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány i na základě jiných právních důvodu, o čemž byste měli vždy být s předstihem informováni. V případě, kdy chcete informace o důvodech zpracování jakkoli doplnit, můžete se na společnost Your business way, s.r.o. obrátit, a to prostřednictvím emailu zaslaného na adresu [•].

 

 C. Doba zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje jsou společností Your business way, s.r.o. zpracovávány po omezenou dobu, kdy tato doba je vždy stanovena s ohledem na účel a právní základ zpracování. Například zpracování vašich osobních údajů na základě plnění smlouvy zpracovává po dobu nezbytnou s ohledem na plnění a uplatňování práv a povinností dle této smlouvy, tedy většinou do uplynutí promlčecí doby u posledního práva dle této smlouvy. Ke zpracování na základě plnění právních povinností dochází po dobu nutnou vzhledem k těmto povinnostem. Anebo vaše osobní údaje zpracovávané na základě vašeho oprávněného zájmu jsou zpracovávány po dobu trvání tohoto oprávněného zájmu.

 

Dochází-li ke zpracování na základě vámi uděleného souhlasu, je doba zpracování uvedena v souhlasu, přičemž vy navíc máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

 

D. Z jakých zdrojů jsou osobní údaje získávány?

 

Společnost Your business way, s.r.o., získává osobní údaje z převážné většiny přímo od vás. V některých případech mohou být osobní údaje získávány z veřejně přístupných zdrojů.

 

E. Komu jsou osobní údaje předávány či zpřístupňovány?

 

Společnost Your business way, s.r.o., je ve vztahu k vašim osobním údajům v postavení správce, což znamená, že právě společnost Your business way, s.r.o., vymezuje účely zpracování. V souvislosti s činností společnosti Your business way, s.r.o., mohou být vaše osobní údaje předávány či zpřístupňovány dalším subjektům, a to ať už v postavení zpracovatele či správce.

 

Těmito subjekty jsou například obchodní partneři, kteří se společností Your business way, s.r.o. spolupracují při pořádání konferencí, mj. společnost SMS finance, a.s., IČO: 253 81 512, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.

 

Společnost Your business way, s.r.o. dohlíží na to, aby všichni partneři, kterým jsou vaše osobní údaje předávány, dodržovali vysoký standard jejich ochrany. Společnost Your business way, s.r.o., nepředává osobní údaje žádnému subjektu, u něhož není tento standard zajištěn.

 

Společnost Your business way, s.r.o., nepředává a nemá v úmyslu předávat vaše osobní údaje mimo Evropskou unii.

F. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči společnosti Your business way, s.r.o., určitá níže uvedená práva, které společnost Your business way, s.r.o., zaručuje.

 

F.1. Právo na přístup

 

Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost Your business way, s.r.o. zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí dříve předaných dokumentů, neváhejte se v případě nejasností na společnost Your business way, s.r.o. s žádostí o další informace obrátit.

 

 

F.2. Právo na opravu

 

V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás společnost Your business way, s.r.o. zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

 

 

 

F.3. Právo na výmaz

 

V některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 

  • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
  • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
  • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů společnosti Your business way, s.r.o. a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo
  • domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné společností Your business way, s.r.o. přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

 

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti Your business way, s.r.o. nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

 

F.4. Právo na omezení zpracování

 

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí společnost Your business way, s.r.o. omezit, pokud:

 

  • popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
  • vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje společnosti Your business way, s.r.o. stejně poskytli),
  • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
  • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li vaše námitka oprávněná, je společnost Your business way, s.r.o. povinna zpracování vašich osobních údajů omezit.

 

 

F.5. Právo na přenositelnost

 

Máte právo získat od společnosti Your business way, s.r.o. všechny vaše osobní údaje, které jste jí poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v  elektronických databázích.

 

 

F.6. Právo vznést námitku proti zpracování

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti Your business way, s.r.o. Osobní údaje poté společnost Your business way, s.r.o. přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala. Společnost  Your business way, s.r.o., na základě námitky vždy přestane vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu.

 

 

F.7. Právo odvolat souhlas

 

Pokud zpracování osobních údajů probíhá na základě vašeho souhlasu, kdykoli máte právo tento souhlas odvolat.

 

 

F.8 Právo podat stížnost

 

Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

G. Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů

 

Veškerá vaše práva můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu [•].

 

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, je společnost Your business way, s.r.o. oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě informováni.